Cta d6929d0bde49c2111d65369226cd6190d88c3b83729cdfb27b0487170fd6b5df

តើកម្ពុជាបា្ររព្ធពិធីទទួលព្រះបរមសរីរិកធាតុនៅឆ្នាំណា? តើពិធីនេះមានអត្ថន័យដូចម្តេច?

20150223 1600x900

ស្តាប់សម្លេង:

ពិធីទទួលព្រះបរមសារីរិកធាតុ នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺ ពស ២៤៩៤ (គស ១៩៥១)។ ពិធីនេះបង្ហាញអោយឃើញនូវអត្ថន័យមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ

-ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេស មានចិត្តភក្តីភាពចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនា។

-ពុទ្ធសាសនា (ថេរវាទ) ធ្លាប់មានមកតាំងពីសម័យបុរាណ(នៅកម្ពុជា) ឥទ្ធិពលនេះក៏ជ្រាបយ៉ាងរហ័សក្នុងមជ្ឈដា្ឋនសង្គមខ្មែរ។

-ព្រះមហាក្សត្រ មន្ត្រីតូច ធំ ដែលបានយល់តំលៃពុទ្ធសាសនាថា មានផលប្រយោជន៏ មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ ល្មមនាំខ្លួនទៅកាន់សេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តក៏ជ្រើសរើស សំរាំងយកពុទ្ធសាសនា (ថេរវាទ) មួួយប៉ុណ្ណោះទុកជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ។

Comment