Cta d6929d0bde49c2111d65369226cd6190d88c3b83729cdfb27b0487170fd6b5df

តើពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ បង្កើតគណះកម្មការប្រែគម្ពីព្រះត្រៃបិតកនៅឆ្នាំណា?

1f378e41 1062 4612 be6d 5ec623988524

ស្តាប់សម្លេង:

ពុទ្ធសានបណ្ឌិត្យ បានបង្កើតគណៈកម្មការប្រែគម្ពីរព្រះត្រៃបិតកនៅឆ្នាំ ១៩២៩ នៃគស ដែលមានសមាជិកប្រមាណ៤០នាក់ ( មានព្រះសង្ឃ ឧបាសក ដែលមានវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនា)។

ការបកប្រែគម្ពីរនេះ ប្រើរយៈពេល ៣៨ឆ្នាំ (១៩៣០-១៩៦៨)។

គម្ពីរព្រះត្រៃបិតកទាំងអស់មាន១១០ភាគ ចែកចេញជាបីផ្នែកគឺ

១. វិន័យបិតក មានចំនួន ១៣ភាគ

២. សុត្តន្តបិតក មានចំនួន ៦៤ភាគ

៣. អភិធម្មបិតក មានចំនួន ៣៣ភាគ

 

Comment