Cta d6929d0bde49c2111d65369226cd6190d88c3b83729cdfb27b0487170fd6b5df

តើមាគាអហិង្សារបស់សិទ្ធមនុស្សមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងទ្រឹស្តីពុទ្ធនិយមត្រង់ចំនុចណាខ្លះ?

Tumblr npvcr4jkvl1un2n85o1 1280

ស្តាប់សម្លេង:

ក. មាគា៏អហឹង្សារបស់សិទ្ទិមនុស្សគឺជាមធ្យោបាយមួដែលធ្វើឡើងមិនប្រើការគំរាមគំហែង។

ខ ទ្រឹស្តីអហឹង្សាតាមបែបពុធ្ធនិយម មានបួនចំនុចគឺ មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា។

មេត្តា គឺជាការរាប់រកមនុស្សទូទៅមិនប្រកាន់វណ្ណះ សញ្ជាតិ ពូជសាសន៏។

ករុណា គឺអាណិតអាសូចំពោះអ្នកមានទុក្ខ។

មុទិតា គឺការជួយត្រេកអរអ្នកបានសុខ។

ឧបេក្ខា គឺការតាំងចិត្តជាកណ្តាលមិនលំអៀង។

គ តាមមាគា៏អហិង្សារបស់សិទ្ធមនុស្ស មានគោលបំណង ដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពសុភមង្គលជូនមនុស្សជាតិ ដូចនេះទ្រឹស្តីអហិង្សារបស់ពុទ្ធនិយមក៏មានគោលបំណងដូចនេះដែរ។

Comment