Cta d6929d0bde49c2111d65369226cd6190d88c3b83729cdfb27b0487170fd6b5df

ថ្ងៃនេះក្រសួងព័ត៌មាន ហាមដាច់ខាត់មិនអោយទូរទស្សន៍ទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ចាក់បទចម្រៀង សុីបានចេះតែសុីទៅ និងបទ ទាល់តែយូរទើបសុីអូនបាន ។

1111

 

ប្រភព៖ហ្វេសបុកទទក National TV of Cambodia

Comment