Cta d6929d0bde49c2111d65369226cd6190d88c3b83729cdfb27b0487170fd6b5df

រូបភាពទាំង ២១ ដែលបង្ហាញពីការតបស្នងមកវិញនូវទង្វើរដែលមនុស្សបានធ្វើទៅលើសត្វ

A2

នៅលើលោកនេះគឺគ្មានអ្វីសាហាវជាងមនុស្សនោះទេ ដើម្បីលុយ ដើម្បីជីវិត អាចរស់នៅស្រួលអ្វីក៏ហ៊ានធ្វើដែរ ដូចជាការសំលាប់សត្វដំរីដើម្បីយកស្បែកទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសចិន ការសំលាប់សត្វរមាសយកកុយរបស់វា ក៏ដូចជាការសំលាប់សត្វខ្លាដើម្បីយកស្បែក ឬក៏ សំលាប់សត្វក្តាន់ដើម្បីយកស្នែងជាដើម ដែលទង្វើទាំងអស់នេះគឺជាទង្វើដ៏ឃោឃៅបំផុតដែលមនុស្សបានធ្វើទៅលើសត្វទាំងអស់នោះ ។សួរថា ចុះបើសិនជាយើងគិតស្រមៃដល់ទង្វើទាំងអស់នោះត្រូវបានសត្វទាំងនោះធ្វើមកលើមនុស្សវិញតើមនុស្សនឹងមានអារម្មណ៍បែបណា? ឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណ្ណា? នៅពេលបានទទួលលទ្ធផលបែបនោះវិញតែវាមិនអាចកើតឡើងបាននោះទេ ដូចនេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវធ្វើបាបសត្វទាំងនោះដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទៀតនោះទេ ការឈឺចាប់របស់សត្វ ក៏ មិនខុសពីការឈឺចាប់របស់មនុស្សដែរ។សូមអ្នកទាំងអស់ក្រឡេកមកមើលរូបភាពទាំង២១សន្លឹកដែលស្រមៃថាសត្វទាំងនោះបានធ្វើនូវទង្វើដែលមនុស្សបានធ្វើទៅលើវា សងមកលើមនុស្សវិញ៖

ប្រភពៈ Amazing 

Comment